”Ta – hensyn” – regler
for medlemmene av Øvre Haukåsen Velforening (ØHV)

Vedtatt på Øvre Haukåsen Velforenings generalforsamling 20. april 2009.

Formål

Reglene er satt for å sikre best mulig bo- og trivselsmiljø i Øvre Haukåsen Velforening.

Kjøring i området

Det henstilles til beboerne om at kun nødvendig kjøring i området foretas.

Kjøring skal foretas aktsomt og i henhold til de trafikkregler som gjelder. Styret oppfordrer alle til å kjøre forsiktig og ta hensyn til beboerne i området. Ta gjerne kontakt på en konstruktiv måte med de som kjører uaktsomt. Ved gjentatt uaktsomhet, kan styret kontaktes.

Kun av- og pålessing

Det vises til parkeringsregler, vedtatt av generalforsamlingen, om at parkering på indre område er forbudt. Det er kun tillatt med korte stopp for av- og pålessing.

Styret oppfordrer alle til å følge denne regelen. Den enkelte kan ta direkte kontakt med den/de som parkerer og minne om regelen.
Ved gjentatte brudd kan styret kontaktes.

Det er viktig at veinettet til enhver tid er fullstendig åpen for legevakt og brannvesen.

Innendørs og utendørs aktiviteter med støy

Alt arbeid skal, så langt det er mulig, utføres med minst mulig plager for naboer.

Det henstilles til at ”normal” arbeidsaktivitet (snekring, hamring etc.) avsluttes på hverdager innen klokken 22.00, lørdager klokken 20.00 og på søndager skal dette kunne gjennomføres mellom klokken 13.00 og 18.00.

Arbeid som innebærer ekstra støy som slagboring, vinkelsliping, betongskjæring, steinskjæring etc. skal avsluttes på hverdager før klokken 20.00, og på lørdager skal dette kunne gjennomføres mellom klokken 10.00 og 18.00. Slikt arbeid skal ikke utføres på søn- og helligdager.

Styret henstiller den enkelte til å gi skriftlig nabovarsel, eller å snakke med sine naboer, i god tid på forhånd, dersom langvarig støyende arbeid skal gjennomføres. Det er lettere å akseptere ulempene dersom man er forberedt.

Avfallshåndtering

Kun utplasserte søppeldunker skal brukes til søppel. Hver husstand, eventuelt samling av husstander rekkevis, har egen container/dunker.

Det forventes at alle husstandene tar i bruk sorteringscontainere for glass og metall. Disse er plassert ved ”rundkjøringen”/snuplass for bussen.

Det forventes også at papir og papp kastes i papir-/pappcontainere som er plassert vis-a-vis de første garasjene samt innerst i Ole Messelts vei.

Hageavfall skal ikke ukritisk kastes i nærmeste skogholt på kommunens eiendom. Store trær og kvister/greiner resirkuleres ikke av naturen på svært lang tid dersom dette legges rett på bakken.

Styret utpeker egne områder for hageavfall og vil sørge for at dette blir levert til gjenbruksstasjon i forbindelse med dugnader vår og høst.

Under ”rusken”- aksjoner og dugnader vil styret sørge for at containere blir satt ut på området. Disse skal ikke benyttes til annet avfall enn det som er klarert av Renovasjonsetaten. Se www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no. Brudd på dette vil medføre at ØHV får en tilleggsavgift fra Renovasjonsetaten.

For øvrig er hver husholdning selv ansvarlig for å levere elektriske produkter og problemavfall til riktige mottaksstasjoner. Dette er gratis.

Dugnader, generalforsamlinger og andre sammenkomster

Styret henstiller alle til å møte på de arrangementer det blir innkalt til. Dette sikrer bedre kjennskap til hverandre, bidrar til god kommunikasjon og til et bedre bomiljø.

I tillegg oppfordres alle beboere, som har tilgang til PC og internett, om å besøke velforeningens nettsider www.olemesseltsvei.com. Der finnes nyttig informasjon og det er også en av de kanalene som kan brukes for å kontakte styret og velforeningens medlemmer.

Ta hensyn og vær varsom

Styret minner generelt om uskrevne regler som handler om å ta hensyn til hverandre. Har man behov for å gjøre noe ”utover standard” så informer naboer, eller andre involverte! Med god kommunikasjon løses det aller meste.