Informasjon om utbygging i Lutvann Leir, Se PDF-filer

Brev fra Forsvarsbygg, Nabovarsel vedr. grunnarbeider.pdf


09.11.2015

Informasjon om Trafikken i forb.med Lutvann Leir, Se PDF-filer

Brev til Oslo Kommune, Plan- og Bygningsetaten, DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING – OFFENTLIG ETTERSYN.pdf

Fargekoder med kart over veiene i det berørte området.pdf


28.09.2015

Informasjon vedrørende Lutvann Leir, se PDF-filer

Brev_til_PBE_17.09.2015.pdf

Skoleveiundersokelse_2015.pdf

Høringsbrev 24.08.2015.pdf

 
02.12.2014

Referat fra infomøtet på Lutvann Skole 03.11.2014, se PDF
 

04.11.2014

Fra infomøte på Lutvann skole 3. november 2014

Se PDF-informasjon fra Arve Hoffs innlegg på informasjonsmøtet på Lutvann Skole,
om Lutvann Leir. 4 PDF-filer.
 
Arve er valgt som representant for en Arbeidsgruppe for beboerforeningene langs
Dr. Dedichens vei.
 
Arve Hoffs INNLEGG.pdf Dr. DEDICHENS VEI.pdf Sammendrag av trafikktellingen.pdf TALLOVERSIKT SKOLER ,BARNEHAGER,
BOENHETER.pdf

 30.10.2014

Vi minner om infomøte 3. november, se PDF


20.10.2014

Se PDF med invitasjon til informasjonsmøte på Lutvann slole, om planene for utbygging av Lutvann Leir.
 
Styret oppfordrer flest mulig til å stille på møtet.
 

19.09.2014

Oppdatering med informasjon - Lutvann Leir, se PDF-filer
 

02-Lutvann Leir - Innkomne kommentarer-SamlePDF.pdf

03-Lutvann Leir - Forslagsstillers kommentarer.pdf


25.08.2014.

Lutvann Leir - Planprogram - Uttalelse fra Øvre Haukåsen Velforening

Se PDF


29.06.2014
Lutvann Leir, Oslo

Onsdag 18.06.2014, ble jeg oppringt av Kristoffer Rein fra Hjellnes Consult, som presenterte seg som ansvarlig for følgende rapport på vegne av Forsvarsbygg:

"KONSEKVENSUTREDNING OG PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN:
LUTVANNSVEIEN 60, LUTVANN LEIR, OSLO."
(Klikk for PDF)

"Hensikten med planarbeidet er å avklare rammene for fremtidig utvikling av Lutvann leir med ny bygningsmasse tilpasset Forsvarets behov de neste 20 årene. Planarbeidet skal legge til rette for en videre utvikling av Lutvann leir for å dekke viktige samfunnsmessige behov."

Han beklaget at vi (ØHV) ikke hadde fått saken til høring og at dette bero på at vi rent teknisk ikke var definert som nabo, i og med at det lå en kommunal turvei mellom oss og leiren.

Som jeg sa til han, så bør man av og til overse byråkratiet og bruke sunn fornuft. Vi er tross alt nærmeste nabo til leiren med 150 medlemsfamilier som i høyeste grad vil bli berørt av dette.

Han beklaget igjen og lovet å oversende forslaget til planprogram umiddelbart og jeg ba da om at høringsfristen for vårt vedkommende måtte forlenges til etter ferien.

Vi ble enige om 25. august.

Videre tiltak fra styret, i sakens anledning:

Styret har bestemt å nedsette en intern høringskomitè, bestående av to fra styret (Martin Gåsland og meg selv) og to fra medlemmene forøvrig. Fra medlemmene har vi spurt Arve Hoff og Bente Lise Dagenborg som har sagt seg villig til å delta.

Vi hadde første møte fredag 27.06. der vi la opp strategien for høringskomitèen. Vi skal utarbeide en fyldig tilbakemelding og sette fokus på konsekvensene for nærmiljøet, av en utvidelse av leiren som beskrevet. Vi kommer til å legge stor vekt på de trafikale forhold og de enorme negative konsekvensene en trafikkøkning vil medføre på de eksisterende tilførselsveier til leiren.

Komitèen tar gjerne imot innspill fra våre medlemmer i sakens anledning.

Sendes på mail til: frode@mybo.no

Vi har berammet nytt møte til mandag 18.08. hvor vi vil koordinere våre innspill til en endelig tilbakemelding.

Frode Myklebostad
formann ØHV